Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

zaprasza na jubileuszową

X Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

 „JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY I POZA NIĄ

która odbędzie się pod patronatem JM Rektora UO, prof. dr. hab. Marka Masnyka

w dniach 28 – 29 września 2018 w Opolu

Jakość życia od lat wpisana jest w Polską tradycję badawczą jak i teoretyczną. Z roku na rok rośnie liczba badań empirycznych poświęconych jakości życia, dobrostanowi oraz szczęściu człowieka, równocześnie powstają nowe propozycje teoretyczne a także kolejne narzędzia do pomiaru tego konstruktu. Ponad ćwierć wieku temu Zakład Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zorganizował pierwszą konferencję naukową na temat jakości życia.

Podtrzymując tę tradycję, Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego ma zaszczyt zorganizować jubileuszową – dziesiątą – ogólnopolską konferencję naukową poświęconą szeroko pojętej problematyce jakości życia.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby zajmujące się tą tematyką w teorii i praktyce, głównie psychologów, socjologów, filozofów, ekonomistów i pedagogów.

Wyrażamy nadzieję, że nasza konferencja stanie się miejscem wymiany doświadczeń oraz pogłębionej dyskusji naukowej na temat teorii, metod pomiaru i wyników badań dotyczących jakości życia człowieka, jak również polem integracji różnych perspektyw naukowych.

Z poważaniem,

Organizatorzy konferencji

Konferencja odbędzie się w Opolu, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, przy Placu. Staszica 1.

 • Stworzenie uczestnikom konferencji reprezentującym różne ośrodki naukowe możliwości spotkania, wspólnej pracy oraz wymiany poglądów i doświadczeń zdobytych w trakcie badań nad jakością życia.
 • Prezentacja zagadnień teoretycznych, metodologicznych oraz rozwiązań praktycznych związanych z jakością życia.
 • Prezentacja wyników badań na temat szeroko pojętej jakości życia.

Program konferencji

 • Jakość życia w środowisku pracy: stres i emocje w pracy, rola zasobów osobistych i organizacyjnych w funkcjonowaniu w pracy zawodowej, współczesne kariery zawodowe, wyznaczniki zadowolenia z pracy, praca osób niepełnosprawnych, dysfunkcjonalne zachowania pracowników – zachowania nieproduktywne, pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing i agresja w pracy, rola globalizacji w kształtowaniu zadowolenia z pracy.
 • Jakość życia w środowisku rodzinnym: wymagania rodzinne i zawodowe, konflikt ról i facylitacja, wyznaczniki zadowolenia z małżeństwa, stres rodzinny.
 • Jakość życia w zdrowiu i chorobie: funkcjonowanie pacjentów terminalnie chorych, zaburzenia po stresie traumatycznym, znaczenie zasobów osobistych dla zdrowia.
 • Sytuacje trudne: kryzysy i kataklizmy społeczne, kryzysy rozwojowe, sytuacje izolacji społecznej, społeczeństwo wobec zmian.
 • Jakość życia w różnych grupach społecznych: problematyka wykluczenia społecznego i marginalizacji, jakość życia różnych grup zawodowych, dobrostan osób starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych.
 • Współczesne uzależnienia a jakość życia: rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych, wpływ podjętej terapii na jakość życia, nowe formy uzależnienia.
 • Sytuacyjne i osobowościowe wyznaczniki jakości życia: dyspozycje emocjonalne i orientacje motywacyjne, perspektywa temporalna, wzrost potraumatyczny, style funkcjonowania i radzenia sobie.
 • Metodologiczne problemy pomiaru jakości życia: pomiar subiektywny i obiektywny, pomiar uwzględniający motywy eudajmonistyczne i/lub hedonistyczne, „nowe” wymiary jakości życia, kontekst pomiaru jakości życia a wykorzystywane metody.
 • Zgłoszenia na konferencję, także od osób chcących uczestniczyć w konferencji bez wygłaszania referatu czy prezentacji plakatu, należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego online do 30.05.2018r.
 • W ramach konferencji planujemy sesje referatowe i plakatowe, wykłady plenarne oraz panel dyskusyjny.
 • Organizatorzy konferencji planują przygotowanie zeszytów tematycznych w ramach punktowanych czasopismach polskich, zawierających rozbudowane wersje wystąpień. Informacja ta zostanie przekazana podczas konferencji.
 • Opłata konferencyjna
  do 30.06.2018 po 30.06.2018
   Uczestnicy regularni – bez udziału w uroczystym bankiecie  350 zł  400 zł
   Uczestnicy regularni – z udziałem w uroczystym bankiecie 450 zł 500 zł
   Studenci i doktoranci – bez udziału w uroczystym bankiecie  250 zł  300 zł
   Studenci i doktoranci – z udziałem w uroczystym bankiecie  350 zł 400 zł

  obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz obiad w pierwszym dniu konferencji. W przypadku wyboru takiej opcji uczestnik ma też możliwość udziału w uroczystej kolacji. Opłata konferencyjna dotyczy zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w konferencji.

 • Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto Uniwersytetu Opolskiego:
  09 1090 2138 0000 0005 5600 0043.
  Tytuł przelewu powinien brzmieć: KONFERENCJA JAKOŚĆ ŻYCIA + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
 • Bieżące informacje o konferencji będziemy przesyłać w kolejnych komunikatach oraz zamieszczać na stronie Instytutu (www.psychologia.uni.opole.pl/jakoscpracy). Wszelkie pytania należy kierować na adres: jakoscpracy@gmail.com
do 30 maja 2018r.  zgłaszanie chęci udziału w konferencji (biernego i czynnego) oraz nadsyłanie abstraktów poprzez formularz zgłoszeniowy
15 czerwca 2018r.  akceptacja wystąpień
do 30 czerwca 2018r.  wnoszenie opłaty konferencyjnej
15 września 2018r.  ogłoszenie programu konferencji
28-29 września 2018r.  konferencja
 • prof. Augustyn Bańka, SWPS K-ce
 • prof. Romuald Derbis, UO  – przewodniczący
 • prof. Barbara Dolińska, UO
 • prof. Elżbieta Kasprzyk, UKW
 • prof. Stanisław Kowalik, AWF Poznań
 • prof. Barbara Mróz, UO
 • prof. Krystyna Skarżyńska, SWPS W-wa
 • prof. Maria Straś-Romanowska, DSW
 • prof. Anna Zalewska, SWPS Poznań
 • prof. Anna Maria Zawadzka, UG
 • prof. Agnieszka Lipińska-Grobelny, UŁ
 • dr Łukasz Baka, APS W-wa
 • dr Radosław Walczak  – przewodniczący
 • dr Katarzyna Skałacka – vice-przewodniczący, sekretarz
 • dr Tomasz Wirga
 • dr Grzegorz Pajestka
 • dr Przemysław Zdybek
 • mgr Arkadiusz Jasiński

Polecamy następujące hotele znajdujące się w okolicy Uniwersytetu Opolskiego