Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

dr Agnieszka Gawor

Pokój: 401

Konsultacje: wtorek godz. 16.30-17.15
czwartek godz. 13.00-13.45

Zainteresowania badawcze

Moje naukowe zainteresowana koncentrują się na psychologii sportu rekreacyjnego i czynników warunkujących zdrowy styl życia. Większa część badań w tradycyjnie pojmowanej psychologii sportu zajmuje się problematyką sportu zawodowego i trenerów sportowców wyczynowych. Stosunkowo niewiele  jest w Polsce badań prowadzonych w tym obszarze zogniskowanych wokół ludzi nie związanych z wyczynowym uprawianiem sportu.  Z tego powodu prowadzone badania ujmują obecność sportu w życiu przeciętnego człowieka, stymulatory i inhibitory podejmowania przez niego aktywności fizycznej. Zainteresowana jestem również tym na ile obecność aktywności fizycznej łączy się z ogólnym pojęciem zdrowego stylu życia.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4872-9605


Wybrane publikacje naukowe

 • Gawor, A., Miąsek, P., (2014). Psychologiczna praca z filmem,  Michał Brol, Agnieszka Skorupa (red.), Katowice: Wydawnictwo UŚ, ISBN 978-83-8012-116-4
 • Mularczyk, K, Gawor, A.  (2014). Kreatywność jako jedna z kluczowych kompetencji osób prowadzących szkolenia – implikacje dla sposobu kształcenia trenerów, nr 4 (56)/2014, s.69-72, wersja online: ISSN 1731-7428
wersja drukowana: ISSN 1731-6758
 • Ł. Borecki, G. Plencer-Borecka, A. Gawor, M. Sztefek (2013) : Kształcenie asystentów osoby niepełnosprawnej jako przykład wielowymiarowej współpracy uczelni wyższej z otoczeniem, [w:] J. Rottermund, I. Fajfer-Kruczek (red.): Problemy edukacji, socjalizacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce , tom 17, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Katowice-Kraków, s. 17- 29, znaki: 24807, ISBN: 978-83-7308-492-6
 • Głębocka, A., Gawor, A., Ostrowski, F., (2013). Attitudes Toward Euthanasia Among Polish Physician, Nurses and People Who Have No Professional Experience with the Terminally Ill. [in:] Mieczysław Pokorski (Ed.), Neurobiology of Respiration. Advances in Experimental Medicine and Biology, Vol. 788.
 • Gawor, A. (2013). Coaching jako innowacyjna metoda wspomagania rozwoju organizacji. [w:]Wojciech Duczmal, Joanna Żurawska (red.), Innowacje w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Kreatywność i komunikacja. Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. Z o.o., Opole.
 • Plencler-Borecka, G., Gawor, A., Borecki, Ł., (2013). Udział kompetencji społecznych i działań transgresyjnych w kształtowaniu kapitału kariery. [w:] Andrzej Rączaszek, Wiesław Koczur (red.). Problemy edukacji wobec rozwoju społeczno-gospodarczego. Studia Ekonomiczne. Wydawnictwo: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Borecki, Ł., Gawor, A., Plencler-Borecka, G. (2012) Promocja zatrudnienia osób zaburzonych psychicznie w warunkach otwartej konkurencji w województwie opolskim. [w:] Gawor,A., Borecki, Ł. (red). Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. Opole: Top Media House
 • Gawor, A., Borecki, Ł., Plencler-Borecka, G. (2012). Efektywność przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć w Platformie Obywatelskiej i Prawie i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych 2011 roku. [w:] Agnieszka Turska-Kawa i Waldemar Wojtasik (red.,). Wybory Parlamentarne 2011. Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Nawrat, M., Gawor, A., (2012). Kobiecość – kapitał czy bolączka współczesnej kobiety. [w:] A. Barska, K. Biskupska (red.), Kobieta w przestrzeni wizualnej. Opole, Wydawnictwo UO
 • Mandal, E. Gawor, A, Buczny, J.,  (2012). The stereotypes of man and woman in Poland – content and factor structures. [w:] E. Mandal (red.). Masculinity and Feminity in Everyday Life. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Mandal, E., Gawor, A, Buczny, J.,  (2010). Analiza treści i hierarchicznej struktury stereotypu polskiej kobiety i polskiego mężczyzny. [w:] Aneta Chybicka, Natasz Kosakowska-Berezecka (red.), Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacje.  Kraków. Oficyna wydawnicza Impuls.
 • Gawor, A. (2010). Woman politician’s appearance in stereotyped perception by others. Content and structure. [w:] Social-cultural aspects of body image, Flensburg University Press, Germany,
 • Gawor, A., (2009). Percepcja cech kobiety-polityka. [w:] Miluska, J., (red.,) Polityka i politycy. Diagnozy-ceny-doświadczenia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Nawrat, M.,, Gawor, A. Głębocka, A., Głębocki R., (2008). A Diagnosis of Change-impeding Factors in the Enterprise Restructuring Process. [w:] Alicja Głębocka, Agnieszka Gawor (red.,) Quality of Life – Different Perspectives. Impuls Publisher, Cracov, 2008.
 • Nawrat, M., Gawor, A. (2007). Equal-opportunities policy for men and women in the labor market. Gender-stereotype based inequalities in the personnel selection process. [w:] A. Bokszczanin (red.), Social Change in Solidarity . community Psychology Perspectives and Approaches. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Gawor, A., Nawrat, M. (2007). Female and male role, professional stereotypes and inequalities in the labor market. [w:] A. Bokszczanin (red.), Social Change in Solidarity . community Psychology Perspectives and Approaches. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
 • Gawor, A., Mandal, E., (2007.) Struktura stereotypu kobiety-polityka u polskich kobiet i mężczyzn. [w:] E. Mandal (red.), Chowanna 1(28), s.79-93, Katowice Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 • Gawor, A., Weryńska. J., (2006). Pomoce do zajęć warsztatowych. Alicja Skubacz, Mariusz Mueller, Jolanta Fąfrowicz, Aleksandra tokarek [w:] Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Wydawca MODN Opole.
 • Gawor, A., Weryńska. J., (2006). Dziecko – ważny twórca przez małe „t”.[w:]  Alicja Skubacz, Mariusz Mueller, Jolanta Fąfrowicz, Aleksandra tokarek (red.), Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Wydawca MODN Opole.
 • Gawor, A., Mandal, E., (2006). The structure of a woman politician`s stereotype among polish women and men. [w:] A. Kuczyńska, E.K. Dzikowska (red.), Understending Sex and Gender, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT
 • Gawor, A. (2006). Stereotyp kobiety-polityka a wybrane zmienne demograficzne i psychologiczne, s.155-171 [w:] Bronowicka Anna. (red.), Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego,
 • Gawor, A., Gerber-Leszczyszyn, H., Nawrat, M., Nowak, R. (2006) Psychologiczne aspekty komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, Advances in Clinical and Experimental Medicine, vol. 15, no.1.
 • Dzwonkowska, I., Gawor, A., (2005). Czy zajęcia z zakresu psychologii twórczości rozwijają werbalną i niewerbalną ekspresję twórczą studentów? [w:] Krzysztof  J., Szmidt, K. J., Monika Modrzejewska-Świgulska. Psychopedagogika działań twórczych. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.
Redakcje książek
 • Gawor,A., Borecki, Ł. (red). Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. Top Media House, Opole, 2012.
 • Gawor, A., Głębocka, A. (red.), Jakość życia współczesnego człowieka. Wybrane problemy.  Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2008.
 • Głębocka, A., Gawor, A. (red.), Quality of Life – Different Perspectives. Impuls Publisher, Cracov, 2008.

Konferencje naukowe

 • Festiwal BOSSS. Agnieszka Gawor Coaching jako sposób planowania drogi rozwoju kariery zawodowej Opole 14.04-17.04.2015 r.
 • XXXV Zjazd Naukowy PTP, pt. Psychologia w zmieniającym się świecie Postawy wobec eutanazji wśród personelu medycznego a doświadczenia w opiece nad terminalnie chorymi. Alicja Głębocka, Agnieszka Gawor.
 • Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy, stan obecny i perspektywy poprawy. Agnieszka Gawor, Gabriela Plencler – borecka, Łukasz Borecki: „Współpraca uczelni wyższej z otoczeniem na rzecz osób chorych psychicznie”, 16 kwietnia 2012 r., Opole
 • International Conference “advances in pneumology” Głębocka Alicja., Gawor Agnieszka, Ostrowski Filip: Attitudes toward passive euthanasia among Polish physicians and family caregivers vs. people having no experience with incurable sick people” , 5-6 october, 2012, Wroclaw, Poland
 • Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy, stan obecny i perspektywy poprawy. Agnieszka Gawor, Gabriela Plencler – borecka, Łukasz Borecki: „Współpraca uczelni wyższej z otoczeniem na rzecz osób chorych psychicznie”, 16 kwietnia 2012 r., Opole
 • International Conference “advances in pneumology” Głębocka Alicja., Gawor Agnieszka, Ostrowski Filip: Attitudes toward passive euthanasia among Polish physicians and family caregivers vs. people having no experience with incurable sick people” , 5-6 october, 2012, Wroclaw, Poland
 • Konferencja naukowo-metodyczna Dziecko z ADHD w szkole. Agnieszka Gawor: Metody pracy rodziców z dzieckiem z ADHD”, 23 październik, 2010 r.,
 • Interdyscyplinarna konferencja Kobieta w przestrzeni wizualnej, Gawor Agnieszka., Nawrat, M. “Kobiecość – kapitał, czy bolączka współczesnej kobiety”, 5-6 listopad 2010, Opole
 • Konferencja Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością a opolski rynek pracy, Agnieszka Gawor: „Student niepełnosprawny, jego potrzeby i sposób realizacji”, 03 grudnia, 2009, Opole
 • VII Studencka konferencja naukowa X lat psychologii w Opolu. Teoria I praktyka. Agnieszka Gawor: “Płeć w spostrzeganiu społecznym, czyli na skróty o stereotypach związanych  płcią”, 16-18 kwietnia 2008, Opole
 • I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Polityka w życiu człowieka, tytuł: „Polityka konferencjach polityce. Diagnozy, oceny, doświadczenia, Agnieszka Gawor: Wyobrażenia cech kobiety-polityka konferencjach spostrzeganiu społecznym, 25-26 października, 2007, Poznań
 • Jakość życia współczesnego człowieka – wartości cywilizacji zachodniej, możliwości rozwoju i ograniczenia, Alicja Głębocka, Agnieszka Gawor, Magdalena Nawrat: “Człowiek w obliczu zmian w organizacji”, 24-25 maja 2007 Opole,
 • Sixth European Conference on Community Psychology “Social Change in Solidarity”, Magdalena Nawrat, Agnieszka Gawor Equal-opportunities policy for men and women in the labor market. Gender-stereotype based inequalities in the personnnel selection process”, October 6-8,2006 Opole University, Opole, Poland.
 • Sixth European Conference on Community Psychology “Social Change in Solidarity”, Agnieszka Gawor, Magdalena Nawarat: „Praca kobiet i mężczyzn z perspektywy stereotypów ról i zawodów”, October 6-8,2006 Opole University, Opole, Poland.
 • III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja “Zrozumieć płeć”, Uniwersytet Wrocławski. Agnieszka Gawor: „Kobieta jako aktor sceny politycznej. Jedna czy wiele twarzy?”, 23-25.09.2004, Wrocław

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl


Inne osiągnięcia

 • Trener biznesu. Szkoła TROP, Warszawa
 • Trener w organizacji. Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys. Jan Robert Sołtys
 • Profesjonalny trener i doradca. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Meritum Katowice
 • Trener Treningu EEG BIOFEEDBACK, Fundacja „Promyk Słońca” Wrocław
 • Trener Treningu Zastępowania Agresji (ART), Instytut Amity, Warszwa
 • Associated Certified Coach International Coach Federation, Poland
 • Psycholog transportu, Instytut Psychologii UO