Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

dr hab. Alicja Kalus, prof. UO

dr hab. Alicja Kalus prof.UO

Pokój: 205

Konsultacje: czwartek godz. 9.45-10.30
wtorek godz. 14.45-15.30 (onlineMT/email)

Aktualnie pełnione funkcje

 • Zastępca Dyrektora Instytutu ds. naukowych
 • Zastępca Pełnomocnika Rektora ds. dyscypliny – psychologia

Zainteresowania badawcze

Moje zainteresowania badawcze konsekwentnie dotyczą rozwoju człowieka w kontekście rodziny, w tym psychologicznych zagadnień związanych z bezdzietnością i adopcją. Psychologicznej problematyce adopcji poświęcona jest rozprawa habilitacyjna Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej. Analiza psychologiczna. Opole 2009.

Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7397-3151


Wybrane publikacje naukowe

Monografie i publikacje wieloautorskie
 • Kalus A., Mazurek E., Szymańska J. (2015) (red.). Architektura a rozwój człowieka. Ujęcie multidyscyplinarne. Wrocław.
 • Kalus A. (2009). Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej. Analiza psychologiczna. Opole.
 • Kalus A. Krok D. (2007) (red.). Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania. Opole
 • Kalus A. (2003) (red.). W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej. Opole
 • Kalus A. (2002). Bezdzietność w małżeństwie. Opole
Artykuły naukowe
 • Kalus A., Szymańska J. (2018). Psychologiczne korelaty oceny rodziny u małżonków niepodejmujących ról rodzicielskich w okresie wczesnej dorosłości. Czasopismo Psychologiczne. Psychological Journal, 24, 3, 563-572: DOI: 10.14691/CPPJ.24.3.5
 • Kalus A. (2016). Narratives of identity in adopted adolescents: interview analysis. Archives of Psychiatry and Psychotherapy /Polish Psychiatric Association, Kraków: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, vol. 18, 4, 35-42.
 • Kalus A. (2014). Methodological findings in studies of adoptive families. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, (3), 19-23.
 • Kalus A., Kiełek-Rataj E. (2014). Unfulfilled perenthood in the eyes of young adults. Health Psychology Report, 3/2014 (2), 189-196.
 • Kalus A. (2014). Psychosomatic Disorders among adopted people. Advances in Experimental Medicine and Biology, (755), 369-373.
 • Kalus A. (2009). Illness in the Family. Empirical viability of selected theoretical models. Polish Journal of Social Science, 4, no. 1, 77-91.
 • Kalus a. (2007). Adopcja w świetle modelu stresu. Psychologia Rozwojowa, t. 12, nr 3, 29-34.
 • Kalus A. (2006). Childlessness and adoption: the experience of loss as a source of suffering. Journal of Physiology and Pharmacology, 57, SUPP 4, 175-181.
 • Kalus A. (2014). Rodzina adopcyjna. W: I Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny. Warszawa, s. 332-351: PWN.
 • Kalus A. (2014). Rodzina adopcyjna. W: I Janicka, H. Liberska (red.). Psychologia rodziny. Warszawa, s. 354-3368: PWN.
 • Kalus A. (2010). Psychologiczne korelaty typów spójności w rodzinach adopcyjnych. [W:] T. Rostowska, A. Jarmołowska (red.). Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego (s. 118-128). Warszawa: Difin
 • Kalus A. (2009). Adopcyjny system rodzinny a postawy rodzicielskie. [W:] M. Plopa (red.). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania (s. 255-268), T. 3, Elbląg: Wydawnictwo EUH-E.
 • Kalus A. (2008). Adopcja dziecka a wiek. Psychologiczne aspekty adopcji dziecka w świetle literatury. [W:] E. Rydz, D. Musiał (red.). Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka (s. 311-320), T. 2, Lublin: TN KUL.
 • Kalus A. (2007). Adopcja jako sytuacja trudna. [W:] A. Kalus, D. Krok (red.). Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania. (s. 65-75). Opole: RWWTUO.
 • Kalus A. (2007). Psychologiczne korelaty postaw wobec adopcji. [W:] A. Kalus, D. Krok (red.). Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania. (s. 129-138). Opole: RWWTUO.
 • Kalus A. (2007). Adopcja. Rola personelu medycznego w powodzeniu adopcji? [W]: W. Domin, E. Tobor i in. (red.). Trudności adaptacyjne rodzicielstwa. (s. 3-8).
 • Kalus A. (2006). Rozwój psychiczny dzieci a recepcja treści religijnych. [W]: D. Krok, S. Pawiński (red.). Język przekazu religijnego. (s. 51-64). Opole: RWWTUO.

Konferencje naukowe

 • 7 Congress European Society on Family Relations, “Families in the Context of Economic Crisis. Recent Trends in Multidisciplinary Perspective”, Madryt 2014 – referaty: (1) The experience of unfulfilled parenthood in the perception of young adults (2) Functioning of voluntary childless marriages in Poland – psychological perspective
 • IV Międzynarodowa Konferencja Rodzicielstwo i jego różne oblicza, Kamień Śląski 2017 – referat: Relacje w rodzinie adopcyjnej i biologicznej w percepcji osób adoptowanych. Analiza porównawcza
 • XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Aktywnie przeciw problemom psychosomatycznym, Gdańsk 2018 – referat: Poród przedwczesny a obraz dziecka
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologia w służbie rodziny, Gdańsk 2018 – referat: Struktura relacji w systemach rodzinnych małżonków niepodejmujących zadań rodzicielskich
 • XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Szczecin 2017 – referat: Macierzyństwo adopcyjne jako zadanie rozwojowe
 • XXXVI Kongres Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk 2017 – referat: Komunikacja w systemach rodzinnych z dzieckiem utraconym w okresie prenatalnym
 • XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej „Zmiany rozwojowe w biegu życia. Konteksty i perspektywy”, Lublin 2014 – referat: Doświadczenie niespełnionego rodzicielstwa w percepcji młodych dorosłych
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rodzicielstwo w obliczu sytuacji trudnych. Niepełnosprawność – Zaniedbanie – Dezintegracja, Kamień Śląski 2013 – referat: Rodzicielstwo adopcyjne w narracjach adoptowanych adolescentów
 • I Konferencja Psychologii Jakościowej, Katowice 2013 – referat: Obraz relacji rodzicielskiej w narracjach adoptowanych adolescentów

Dydaktyka

Profil USOS: https://usosweb.uni.opole.pl


Inne osiągnięcia

 • Recenzowanie artykułów naukowych dla czasopism: Psychiatria Polska (A), Psychologia Rozwojowa (B), Polskie Forum Psychologiczne (B), Health Psychology Report (B), Ethos (B), Archives of Psychiatry and Psychotherapy (B)
 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego 27 Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Opole-Kamień Śląski 2018
 • Kształcenie młodej kadry:
  • Promotor pracy doktorskiej dr Joanny Szymańskiej: Psychologiczna analiza systemów rodzinnych młodych dorosłych niepodejmujących zadań rodzicielskich. Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański 2017. Praca wyróżniona.
  • Promotor w 5 wszczętych przewodach doktorskich (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Opolski) oraz recenzent w 4 przewodach doktorskich (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski).