dr Przemysław Zdybek

Pokój: 207

Konsultacje: Poniedziałek godz. 12.00-13.30

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, magister psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, trener Treningu Zastępowania Agresji TZA-ART, coach, instruktor sportu. Od 2009 roku wykładowca w Instytucie Psychologii UO, wcześniej prowadził zajęcia jako doktorant w Instytucie Psychologii UWr. Od 2009 do 2012 realizował grant promotorski MNiSW pod kierunkiem Prof. Andrzeja Szmajke. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Opiekun Koła Naukowego Studentów Psychologii UO i

Zainteresowania naukowe:

Psychologia społeczna, ewolucyjne mechanizmy zachowań, atrakcyjność fizyczna i interpersonalna, psychologia bliskich związków i miłości.

Uzależnienia od substancji i zachowań oraz skuteczność ich terapii.

Temporalność jako wymiar regulacyjny zachowań człowieka.

Metodologia badań naukowych i statystyka.

Publikacje:

Zdybek, P. i Haimann, M (2017). Future anxiety as a predictor of the fear of childbirth. Family Forum, 127-143. DOI: 10.25167/FF/2017/127-143

Krasnodębska, A., Walczak, R., Zdybek, P. (2017) Doświadczenia migracji w opisach polskich imigrantów. W Z. Jasiński, K. Neish, M. Pogorzelska (red.) Oświata i kultura w wielokulturowym świecie – wielość perspektyw i doświadczeń. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego (s.147-164) ISBN: 978-83-7395-743-5

Zdybek, P. (2014). Is homosexual model of beauty diferent in compare to heterosexual? Empirical study on the role of secondary sexual ornament in face beauty and sexual orientation in mating strategy (eds.). M. Mokrys and S. Badura, Proceedings in Quaesti. The second year of Virtual Multidisciplinary Conference QUAESTI. Zilina: EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina (ss.290-294) ISBN 978-80-554-0959-7.

Krasnodębska, A., Zdybek, P., i Walczak, R. (2014). How does the type of migration influence the social functioning of Polish migrants in the culture of the host country? (49-60) W: J. Gourlay & G. Strohschen. Building Barriers and Bridges: Interculturalism in the 21st Century. ISBN: 978-1-84888-325-3.

Zdybek, P., Walczak, R. i Zdybek, M. (2012). Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość akademicka widziana oczami studentów psychologii. Psychologia Społeczna, 3.

Zdybek, P. (2012). Rola orientacji temporalnej na teraźniejszość w wyjaśnianiu wybranych aspektów zdrowia seksualnego. Acta universitatis Folia Psychologia, 16.

Oleszkowicz, A. i Zdybek, P. (2009). Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia. Wrocław: Atut.

Zdybek, P. i Walczak, R. (2009). Badania nad rzetelnością i trafnością Kwestionariusza Oceny Dobrostanu Psychicznego. W: A. Oleszkowicz i P. Zdybek (red), Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia. Wrocław: Atut, s.103-120.

Zdybek, P. (2008). Znaczenie drugorzędowych cech płciowych w ocenie atrakcyjności potencjalnego partnera u osób hetero i homoseksualnych. W: Grzybek, R., Winiecki, P. (red.) Wybrane problemy współczesnej psychologii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Zdybek, P. i Stankiewicz, A. (2008). Aktywizacja postawy patriotycznej w dokonywaniu wyborów konsumenckich. W: Grzybek, R., Winiecki, P. (red.) Wybrane problemy współczesnej psychologii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Biegiesz, M. i Zdybek, P. (2007). Wyzwania psychologii ewolucyjnej. Atrakcyjność a drugorzędowe cechy płciowe u osób hetero i homoseksualnych. W: R. Kasprzak, R. Koc (red.), Wyzwania Współczesnej Psychologii. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

Ostatnie konferencje naukowe:

Zdybek, P. i Walczak, R. (14-17.09.2017).Skala kultury honoru. Weryfikacja czteroelementowej koncepcji motywów zachowań honorowych w polskim kontekście kulturowym (plakat).  Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Toruń: UMK.

Zdybek, P. (20-23.09.2017). Czy pacjenci przerywający terapię uzależnień różnią się pod względem wybranych zmiennych psychologicznych od tych którzy kontynuują leczenie?. Gdańsk: UG.

Zdybek, P. i Walczak, R. (6-7.-6.2017). Polska kultura honoru.  Weryfikacja czteroelementowej koncepcji motywów zachowań honorowych w polskim kontekście kulturowym. Konferencja naukowa : Świat wg Szmajkego. Opole: UO.

Zdybek, P. (23-30.04.2017). The 31st EFPSA Congress, Gakh, Azerbejdżan. Warsztaty z zakresu metodologii I pracy z osobamiuzależnionymi.

Zdybek, P. (30.03.2017). Czy szczęście i jakość życia łączy się z uzależnieniem? Konferencja naukowa: Opolska Wiosna Psychologiczna. Opole: UO.

Zdybek, P. (24.11.2016) Can we lose the free will and self-control permanently? Free will in the process of addiction therapy. Konferencja „Wokół idei doradztwa filozoficznego. Opole: IF UO.

Zdybek, P., P. Kwasik, E. Sudoł, N. Kukla i P. Parkoła (15.04.2016). Polska Adaptacja kwestionariusza do pomiaru socjoseksualności SOI-R PL. Opole: UO.

Zdybek, P. (28-30.09.2016). )   Influence of the scenario (wealth, war, status quo, poorness) on the process of judging attractiveness. Międzynarodowa konferencja 3rd PTNCE Conference. Toruń: UMK.

Zdybek, P. i Walczak, R. (16-18.09.2016). Wstępne dane o ocenie atrakcyjności osób ambiwalentnych. Zastosowanie paradygmatu śledzenia wzrokowego w badaniach atrakcyjności. Wrocław: UWr i SWPS.

Zdybek, P. (14.12.2015). Jak oceniamy ludzi na podstawie zdjęcia ich twarzy? Konferencja studencka. Opole: UO.

Zdybek, P. i Walczak, R. (3-6 września 2015). Czy honor jest tylko męski? Doniesienie z badań dotyczących różnic międzypłciowych w postrzeganiu zachowań honorowych i niehonorowych. XII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Łódź: UŁ.

Zdybek, P. (26-27.11.2015). Coaching – psychoterapia – psychologia. Próba nakreślenia granic. Konferencja: Wokół idei doradztwa filozoficznego Opole: IF UO.

Zdybek, P. (22-23.4.2015). Wskaźniki efektywności terapii osób uzależnionych. Studencka ogólnopolska konferencja naukowa: Różne oblicza terapii – teoria i praktyka. Opole: UO.

Zdybek, P. (14-16.03.2015) Does addiction therapy change hedonic temporal orientation and the satisfaction with life of patients?   Hope and Happiness Conference. Lisbon, Portugal.

Zdybek, P. i Gawlik, J. (1-2.10.2015). The effect of temporal orientation and the satisfaction with addicted patient’s life? Konferencja Addictologie bez hranic. Horni Holcovice, Czeska Republika.