Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

Nasz projekt powoli dobiega końca

W załączeniu broszura z głównymi wynikami. Skrótowo przypominamy do czego dążyliśmy intensywnie pracując w okresie ostatnich trzech lat.

Nadrzędnym celem projektu HOME_EU jest przyczynienie się do rozwoju polityki i praktyki w zakresie bezdomności w celu położenia kresu bezdomności w Europie.

W ramach projektu HOME_EU przeprowadzono badania w Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Polsce, Szwecji i Hiszpanii oraz zgromadzono dane z różnych źródeł, takich jak: obywatele, użytkownicy usług, usługodawcy i podmioty polityczne, aby zrozumieć, w jaki sposób postrzegane jest to zjawisko i podkreślić skuteczne rozwiązania, takie jak podejście Housing First. Badania i analizy porównawcze, które zostaną przeprowadzone w ramach projektu będą miały ponadnarodowy wpływ na krajowe polityki dotyczące bezdomności i strategie organizacyjne mające na celu odwrócenie nierówności społecznych związanych z długotrwałym bezdomnością.

Czego się dowiedzieliśmy z naszych badań?

  • Uzyskaliśmy przekonujące i spójne dowody na to, że programy Housing First (Najpierw mieszkanie) są bardziej skuteczne w skracaniu czasu pobytu w bezdomności niż tradycyjne usługi „schodkowe”.
  • Programy mieszkaniowe Housing First są bardziej skuteczne niż tradycyjne usługi schodowe w zmniejszaniu objawów psychicznych u osób bezdomnych oraz w zwiększaniu integracji społecznej i  wachlarza możliwości wyboru.
  • Housing First kładzie nacisk na autonomię użytkowników usług i możliwość dokonywania wyboru według własnych preferencji podczas gdy w tradycyjnych usługach wsparcie jest bardziej skoncentrowane na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (jedzenie, możliwość umycia się i schronienie).
  • Dostawcy usług (pracownicy socjalni, pomoc społeczna) w modelach schodkowych dostrzegają więcej przeszkód niż dostawcy usług w modelach HF. Główne przeszkody to brak odpowiednich narzędzi i wyposażenia oraz brak równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.
  • Większość obywateli europejskich wyraziła chęć, aby ich rządy przeznaczyły więcej środków finansowych zasoby do walki z bezdomnością.
  • Świadomość, że życie na ulicy ogranicza nasze możliwości w różnych dziedzinach, takich jak zatrudnienie czy zdrowie jest bardzo wysokie wśród obywateli Europy.
  • Programy Housing First są już uwzględnione w polityce publicznej we wszystkich badanych krajach, ale wymagają dalszych procedur wdrażania i oceny społecznej.
  • Housing First jest popierany przez ogólnie przychylną opinię publiczną obywateli Europy, w związku z czym HOME_EU zdecydowanie poleca rozwój niezależnego, rozproszonego i stabilnego modelu mieszkaniowego, jako priorytetowe rozwiązanie problemu bezdomności w Europie.

Brochura_2019_FINAL

Data publikacji w serwisie: 23-09-2019 07:35:32

Powrót »