Projekty badawcze

Instytut Psychologii realizuje badania z różnych działów psychologii, min. psychologii społeczności, psychologii stresu, psychologii politycznej, psychologii klinicznej i społecznej.

Badania – tak statutowe, jak i własne przebiegają planowo, bez odchyleń od przyjętego planu. Instyut Psychologii zatrudnia psychologów znanych i cenionych nie tylko w kraju ale i za granicą. Duża liczba i różnorodność prowadzonych przez pracowników prac badawczych sprawia, iż studenci mają możliwość poznania nie tylko najnowszej wiedzy z zakresu psychologii ale maja także możliwość praktycznego uczestnictwa w jej tworzeniu poprzez swoja aktywność w procesie prowadzenia badań. Stosunkowo młoda i prężna kadra z roku na rok coraz więcej publikuje głównie w światowej klasy czasopismach angielskojęzycznych nie zapominając także o polskich wydawnictwach, skierowanych do polskiego odbiorcy.

Główne kierunki badań w roku 2013

Pracownicy Instytutu Psychologii realizują swoje projekty badawcze w obszarze psychologii społecznej, psychologii społeczności, psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychopatologii.

Tematy realizowane w ramach badań statutowych:
 • Fizyczny dymorfizm płciowy jako sygnał w procesie oceniania i poznawania osób: aspekt rozwojowy
 • Aspekty psychologiczne związków zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi, stanem emocjonalnym i zachowaniem
 • Stres i dobrostan u młodzieży polskiej i japońskiej
 • „BRIGE” – Building Resilience through Intervention, Guidance, and Empowerment
 • Poziom i współzależność agresji, lęku, zaburzeń depresyjnych i płci psychologicznej u kobiet z rozpoznaniem zespołu policystycznych jajników
 • Związek indukowanych emocji z funkcjonowaniem pamięci autobiograficznej.
Projekty Młodej Kadry:
 • Adaptacja narzędzi do pomiaru samopoczucia i dobrostanu
 • Współczucie wobec siebie samego a funkcjonowanie społeczne menadżerów
 • Konteksty modyfikujące powstające wrażenie
 • Czynniki warunkujące ocenę atrakcyjności ludzkiej

Główne kierunki badań w roku 2012

Pracownicy Instytutu Psychologii realizują swoje projekty badawcze w obszarze psychologii społecznej, psychologii społeczności, psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychopatologii.
Główne kierunki badań:

 • Atrakcyjność fizyczna kobiet i mężczyzn: wyznaczniki, percepcja, konsekwencje
 • Poczucie wzbogacenia u młodzieży po doświadczeniu powodzi
 • BRIGE: Bridging Resilience through Intervention, Guidance, and Empowerment (Wspieranie Odporności przez Interwencję, Wskazówki i Wzmacnianie)
 • Aspekty psychologiczne związków zachodzących między układem nerwowym a procesami poznawczymi i zachowaniem
 • Wpływ procesów poznawczych i psychoterapii na neuroplastyczność mózgu człowieka
Młoda kadra:
 • Multimodalny model oceny człowieka w różnych kontekstach społecznych
 • Współczucie wobec siebie samego a funkcjonowanie społeczne menadżerów
 • Wpływ informacji afektywnej przetwarzanej przedświadomie na efektywność integracji temporalnej
 • Wpływ jakości życia i emocjonalnych aspektów na funkcjonowanie poznawcze w schizofrenii paranoidalnej