Projekty badawcze

Instytutu Psychologii realizują swoje projekty badawcze w obszarze:

  • psychologii społecznej: Fizyczny dymorfizm płciowy jako sygnał w procesie oceniania i poznawania osób: aspekt rozwojowy; Pewność rodzicielstwa; Postawy autorytarne młodzieży akademickiej; Psychologiczne uwarunkowania procesów oceny atrakcyjności fizycznej z użyciem okulografu; Współczucie wobec samego siebie a funkcjonowanie społeczne; Czynniki warunkujące zadowolenie z życia osób starszych,
  • psychologii klinicznej: Ryzyko i psychologiczna odporność dzieci i młodzieży na wielokrotne prześladowanie; Konsekwencje psychologiczne przebywania w opiece zastępczej: Jakość życia oraz efekty psychospołeczne  leczenia pacjentów ortognatycznych Doświadczenie straty dziecka w okresie prenatalnym,
  • psychologii pracy: Osobowościowe i sytuacyjne determinanty satysfakcji z pracy.

Charakterystyka działalności naukowo-badawczej

Profil działalność naukowej Instytutu Psychologii określają wyżej wymienione tematy badań, które w ostatnich latach dotyczyły głównie obszarów psychologii społecznej, psychologii klinicznej i psychologii pracy. W 2016 roku wraz z zatrudnieniem nowych samodzielnych pracowników nauki w Instytucie są rozwijane prace w nowych obszarach:

  • psychoprofilaktyka uzależnień, zjawisko synestezji,  różnice indywidualne w odniesieniu do psychologii sportu (dr hab. Aleksandra Rogowska, prof. UO);
  • psychologia twórczości (badania podłużne nad wybitnymi aktorami polskimi), psychologia zarządzania (kompetencje a rola zawodowa) oraz badania nad poczuciem sensu życia; diagnostyka zaburzeń osobowości (psychologia kliniczna) (dr hab. Barbara Mróz prof. UO);
  • jakość życia w pracy i poza pracą: społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy,  znaczenie dualizmu procesów zaangażowania w pracę dla jakości życia, konflikt  ról w relacji praca. Relacja stres rodzicielski, przywiązanie i zaangażowanie a jakość życia; adaptacja skal do pomiaru różnych wymiarów jakości życia oraz zachowań organizacyjnych pracownika;  regulacyjna rola emocji (dr hab. Romuald Derbis, prof. UO).