Psychologia wpływu społecznego

Informacje ogólne

Kierownik: dr ANNA BRONOWICKA

Czas trwania: TRZY SEMESTRY

Termin rozpoczęcia: październik 2017

Termin składania podań: 3 października 2017 r.

Przewidywane opłaty: 1500 zł (w tym 300 zł wpisowe) za semestr

Przewidywana liczba zajęć przypadająca na jednego studenta: 270 godz.

Wymagania, wykształcenie kandydata: absolwenci szkół wyższych z tytułem magistra lub magistra inżyniera

Rekrutacja: Kryteria i warunki rekrutacji: kolejność zgłoszeń

Limit miejsc: Bez limitu. Do uruchomienia kolejnej edycji wymagana jest minimalna liczba 20 kandydatów

Informacje i zapisy: u u kierownika studiów dr Anny Bronowickiej
codziennie telefonicznie w dniu robocze w godzinach 10.00 – 15.00, tel. 077 4564488, tel. kom. 609 825 159
lub via e-mail: anna.bronowicka@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty

  • list motywacyjny
  • C.V.
  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (poziom mgr) wraz z kserokopią
  • kserokopia strony personalnej dowodu osobistego
  • dwa zdjęcia legitymacyjne
  • ankieta (do pobrania w sekretariacie) lub tutaj wzór ankiety w formacie Worda
  • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł (można wpłacać w kasie UO lub na konto)

Uzyskane kwalifikacje

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Dane organizacyjne

Informacje o zjazdach: zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego.

Konto na, które należy uiszczać wszelkie wpłaty: Uniwersytet Opolski, 45-052 Opole, ul.Oleska 48
Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddz. w Opolu 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 z dopiskiem 1109 (KOD studiów)
UWAGA: Uiszczone wpisowe nie podlega zwrotowi.

Ogólna charakterystyka studiów

Studia są przeznaczone dla tych, którzy zawodowo zajmują się wpływaniem na innych – kierowników i negocjatorów, sprzedawców, nauczycieli i wychowawców, policjantów i wojskowych, prawników, ekonomistów, specjalistów od reklamy, marketingu, public relations, agentów ubezpieczeniowych itp. (czyli tzw. praktyków wpływu społecznego) – oraz dla tych, którzy są zainteresowani osobistym rozwojem w tej sferze. Proponowane moduły tematyczne zajęć pozwalają rozszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego wpływu społecznego i kompetencji społecznych.
Zaletą studiów jest dostarczanie nie tylko wiedzy teoretycznej (wykłady, seminaria), ale także kształtowanie ważnych umiejętności społecznych (warsztaty, treningi) takich jak np. konstruktywne porozumiewanie się, rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie.
Zajęcia są prowadzone zarówno przez kadrę naukową Instytutu Psychologii UO, jak i zaproszonych specjalistów z innych ośrodków akademickich.

Wykładowcy: prof.A.Szmajke, prof. P.Toro, prof.B.Weigl, dr A.Bronowicka, dr A.Gawor, dr J.Kulbat, dr A.Gawor, dr K.Skałacka, dr T.Wirga, dr M.Szarzyńska, mgr M.Heckert-Pietraszko, mgr A.Żak-Łykus

Program studiów

Przedmiot Prowadzący Razem liczba godzin Forma zaliczenia
Moduły tematyczne realizowane w I semestrze
Poznawanie ludzi i kierowanie własnym wizerunkiem prof. dr hab. A. Szmajke 12 egz.końcowy
Wpływ społeczny i techniki obrony przed manipulacją dr J.Kulbat 24 egz.końcowy
Stereotypowa percepcja społeczna i modyfikacja uprzedzeń prof. B. Weigl 16 egz.końcowy
Nowoczesne metody doboru i oceny personelu dr M. Nawrat 16 * obecność
Podstawy psychologii klinicznej dr M. Szarzyńska, prof. P. Toro 16 obecność
Zarządzanie czasem (zajęcia warsztatowe) mgr J. Mika 16 obecność
Kierowanie motywacją i emocjami mgr K. Trawka 12 obecność
Moduły tematyczne realizowane w II semestrze
Postawy i zmiany postaw prof. dr hab. A. Szmajke & dr J. Kulbat 20 egz.końcowy
Procesy grupowe dr J. Kulbat, mgr T. Wirga 16 egz.końcowy
Makropsychologia dr A. Bronowicka 8 obecność
Trening tworczości dr A. Gawor 12 obecność
Komunikacja interpersonalna dr A. Bronowicka 16 obecność
Skuteczne kierowanie zespołem mgr A. Żak 16 obecność
Moduły tematyczne realizowane w III semestrze
Psychologia reklamy dr J. Kulbat 16 obecność
Radzenie sobie ze stresem i bezradnością mgr M. Heckert-Pietraszko 16 obecność
Negocjacje dr A. Bronowicka 16 obecność
Mediacje mgr K. Trawka 16 obecność
Autoprezentacja dr A. Bronowicka 16 obecność

* obecność na minimum 75% zajęć