Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych, diagnoza i terapia psychologiczna

Informacje ogólne

Czas trwania: TRZY SEMESTRY

Przewidywana liczba zajęć przypadająca na jednego studenta: 270 godz.

Przewidywana ilość kandydatów: minimum 20 osób.

Wymagania, wykształcenie kandydata: Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub licencjackich.

Kierownik studiów: dr Małgorzata Szarzyńska mszarz@uni.opole.pl

Kontakt (informacje): psychologia@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty

 • C.V.
 • podanie skierowane do kierownika studium
 • dyplom ukończenia wyższej uczelni wraz z kserokopią
 • kserokopia 2 stron dowodu osobistego
 • dwa zdjęcia
 • ankieta (do pobrania w sekretariacie) lub tutaj wzór ankiety w formacie Worda
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 300 zł (można wpłacać w kasie UO lub na konto Uniwersytet Opolski, 45-052 Opole, ul.Oleska 48 Bank Zachodni WBK S.A. I Oddz.w Opolu 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 z dopiskiem 1116 (KOD studiów)

Uzyskane kwalifikacje

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Dane organizacyjne

Informacje o zjazdach: zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele, w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, Opole Plac Staszica 1.

Konto na, które należy uiszczać wszelkie wpłaty: Uniwersytet Opolski, 45-052 Opole, ul.Oleska 48
Bank Zachodni WBK S.A. I Oddz.w Opolu 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043 z dopiskiem 1116 (KOD studiów)

Charakterystyka studiów

Studia przeznaczone są dla osób, którym w pracy zawodowej potrzebne jest rozumienie mechanizmów ludzkiego zachowania, wiedza co do granic pomiędzy normą i patologią oraz podstawowe umiejętności radzenia sobie z zaistniałymi sytuacjami trudnymi.

Nasze studia adresujemy przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, pracowników służb więziennych, pracowników ośrodków wychowawczych, osób zajmujących się pracą w instytucjach pomocowych np. pracowników socjalnych, pielęgniarek oraz wszystkich osób zainteresowanych psychologią kliniczną, profilaktyką zaburzeń, stosowanymi współcześnie formami interwencji psychologicznych oraz szeroko rozumianą pomoca psychologiczną (w tym terapią).

Atutem studiów jest dostarczanie nie tylko wiedzy teoretycznej (wykłady, seminaria), ale także kształtowanie ważnych umiejętności praktycznych (warsztaty, treningi). Zajęcia prowadzone będą zarówno przez kadrę naukową Instytutu Psychologii UO, jak i zaproszonych specjalistów praktyków.

Proponowane moduły tematyczne

 • Diagnoza kliniczna w psychologii
  • Podstawy psychologii klinicznej.
  • Diagnoza według systemów DSM i ICD.
  • Metody jakościowe psychodiagnostyki klinicznej.
  • Wybrane aspekty testowej diagnostyki zaburzeń.
 • Psychoprofilaktyka zaburzeń.
  • Programy profilaktyki zaburzeń psychicznych.
  • Tendencje autodestruktywne: rozwój i zapobieganie.
  • Psychoprofilaktyka i terapia uzależnień.
 • Psychoterapia – podstawy teoretyczne i formy praktyczne.
  • Czynniki leczące w psychoterapii.
  • Formy psychoterapii indywidualnej i grupowej.
  • Psychoterapia krótkoterminowa.
  • Psychoterapia poznawcza.
 • Interwencja terapeutyczna w różnych rodzajach zaburzeń.
  • Zaburzenia łaknienia i obraz ciała. Aspekty psychologiczne i medyczne.
  • Zaburzenia psychosomatyczne i somatopsychiczne.
  • Zaburzenia posttraumatyczne i przemoc w rodzinie.
  • Zaburzenia lękowe i depresyjne.
  • Stres i wypalenie zawodowe.
  • Interwencja psychologiczna w sytuacjach ekstremalnego zagrożenia