Sekretariat 792 676 670

psychologia@uni.opole.pl

Wydane książki

 

Odmienne reguły gry: o orientacjach społecznych kobiet i mężczyzn

Grzegorz Pajestka

Odmienne reguły gry: o orientacjach społecznych kobiet i mężczyzn (STUDIA I MONOGRAFIE NR 583), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Jednym z podstawowych celów pracy jest odpowiedź na pytanie: kto jest bardziej rywalizacyjny – mężczyźni czy kobiety? Intuicja podpowiada, że ci pierwsi, jednak dotychczasowe badania nie przyniosły rozstrzygających rezultatów. Okazuje się, że aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wiedzieć kto jest rywalem – mężczyzna czy kobieta? To, jakiej płci jest druga osoba, okazuje się mieć niebagatelny wpływ na orientacje społeczne mężczyzn i kobiet, czyli na ich motywację do zachowań prospołecznych lub egoistycznych. Co ciekawe, wpływ płci partnera interakcji na orientacje społeczne jest odmienny u mężczyzn i kobiet, a celem niniejszej pracy jest również wskazanie prawdopodobnych przyczyn tych różnic.

Rok wydania: 2019

Selflessness in Business

Dominika Ochnik, ed.

The book deals with a controversial and seemingly paradoxical relationship between selflessness and business. It depicts the primary and lasting controversy between the selfish (egoistic, competitive) and selfless (pro-social, co-operative) behavior in view of social, organizational and individual benefits. Therefore, it takes a step towards finding a solution to some of the challenges of the twenty-first century, particularly sustainable growth. The miscellaneous and transatlantic background of the Authors origins (USA, Colombia, Germany, Poland, UK, Spain) and their various perspectives (psychological, economic or philosophical) guarantee multi-voiced argumentation for strong relationships between selflessness and business.
Selflessness is understood from a social perspective as related to self-transcendence and connectedness to others. This perspective can be helpful in providing a deeper understanding of pro-social behavior in organizations and its implications for productivity and effectiveness. The manifestations of this approach can be found in acts such as organizational altruism, loyalty, quantum leadership, or pro-social vocational interests.
One can make an in-depth analysis of selflessness’s manifestations on a social, organizational and individual level. The ensuing question is how to achieve self-regulation in order to maintain sustainable growth, and selflessness turns out to be the answer. This book offers strong evidence for high organizational and individual benefits stemming from selfless behavior. Therefore, it is not selfish behavior that enables and encourages productivity and effectiveness but rather selfless behavior. The book also tackles gender issues in business, especially regarding the social female role as being traditionally related to selflessness.
The authors aim to reveal possible solutions to present and future challenges and enhance the meaning of positive outcomes of selfless behavior in business and work environments, which seems to be crucial and indispensable for future growth. The book will be useful not only for academic and business specialists but also for everyone interested in a broader perspective at contemporary challenges of business and organizational psychology.

 

ISBN: 9781622736393

https://vernonpress.com/book/699

 

Praise:

An entirely new presentation of interdisciplinary studies on important aspects of contemporary social life in organizations, in connection with the strict personalist position.
[…] a good example of the possibility to integrate theory and practice in the area of studying human behavior at work. It may have an impact on the research in this field in the future.
Such an approach will allow both to integrate knowledge as well as to improve practices in the real world of business organizations. The book may be regarded as the starting point for future research in this field, enriching and enlarging our insights in selflessness.

 

Prof. Dr. Zofia Ratajczak
University of Silesia in Katowice, Poland

 

Addressing this topic “how much and how good it is to be altruistic about the world of money/business area” comes to meet an important and current need from the perspective of both citizens and organizations. This book is a handy and quality solution for those who want to study the field — a profound description and analysis of the subject for those who want to know more.

 

Prof. Dr. Bogdan Fleaca,
Faculty of Entrepreneurship, Business Engineering and Management (FAIMA), University Politehnica of Bucharest, Romania

 

Rok wydania: 2019

Wpływ orientacji temporalnej na procesy spostrzegania i oceniania atrakcyjności fizycznej

Przemysław Zdybek

Wpływ orientacji temporalnej na procesy spostrzegania i oceniania atrakcyjności fizycznej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Postrzegania przez nas czasu i preferencje w zakresie atrakcyjności wydają się być mało powiązanymi ze sobą tematami, jednak zestawienie tych dwóch ciekawych nurtów badań psychologicznych daje ciekawe wnioski, które są opisane w tej książce.

Rok wydania: 2018

Kompetencje osobowościowe i twórcze - okładka książki

Kompetencje osobowościowe i twórcze

Mróz B., Chudzicka-Czupała A., Kuśpit M.

Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele prac poświęconych problematyce twórczości, książka ta stanowi pozycję wyróżniającą się. Otrzymaliśmy w niej sporą dawkę wiedzy o tym, czym są kompetencje osobowościowe i twórcze człowieka pracującego oraz kiedy i w czym mogą mu one być pomocne. Praca warta jest publikacji, gdyż wnosi nowy wkład w rozumienie analizowanych zagadnień.
Prof. dr hab. Augustyn Bańka, Uniwersytet SWPS – z recenzji

Zaprezentowane badania dokumentują podejmowany przez psychologów trud weryfikacji opracowanych już narzędzi pomiaru i trwałe dążenie do ich doskonalenia. Przeprowadzone analizy mają wysoki walor zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Stanowią także sygnał dla pracowników, że psychologowie dysponują narzędziami, które mogą pomóc osobom nastawionym na osobistą i zawodową karierę.
Dr hab. Grażyna Mendecka, prof. GWSH – z recenzji

Rok wydania: 2017

Szef X – pracownik Y

Mróz B., Pawłowska A., Nieżurawska J., Wileczek A., Jedlikowska D., Bubiak B. Barbara Mróz, ✓ , Anna Pawłowska Joanna Nieżurwska Anna Wileczek, ✓ , Dorota Jedlikowska Bogumiła Bubiak

Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Monografia wieloautorska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Texter.

Prezentowana monografia, Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y, stanowi wspólne przedsięwzięcie psychologów z sześciu polskich ośrodków akademickich (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński). Autorki, zatrudnione w instytutach psychologii, socjologii i na wydziałach zarządzania, podjęły aktualny współcześnie temat relacji międzygeneracyjnych w pracy. Uczyniły to z różnych perspektyw, dzięki czemu niniejsza publikacja jest pełniejsza i opisuje zagadnienie w sposób wszechstronny.

Rok wydania: 2017

Sztuka aktorska okładka książki

Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej

Mróz B., Kociuba J., Osterloff B.

Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Książek poświęconych psychologii aktorów jest niewiele, i to nawet w skali literatury światowej. Z tego względu z dużym uznaniem oceniam tę propozycję edytorską, pomyślaną jako praca zbiorowa z tego interesującego zakresu. Bardzo ciekawa kolekcja oryginalnych wypowiedzi aktorów stanowi doskonałe wsparcie i ilustrację badań psychologicznych. Rekomenduję tę książkę do druku i bardzo pozytywnie oceniam jej zawartość.
Prof. dr hab. Czesław S. Nosal, Uniwersytet SWPS – z recenzji

Z uznaniem należy się odnieść do podjętego przez autorki projektu, analiz, badań i opisu.  Książka jest adresowana do profesjonalistów: psychologów, teatrologów, kulturoznawców, a także do szerszego grona czytelników, szczególnie tych, którzy cenią żywe słowo i kulturę narodową.
Dr hab. Stanisława Tucholska, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie – z recenzji

Rok wydania: 2017

W poszukiwaniu znaczenia choroby nowotworowej

Dariusz Krok

Choroba nowotworowa jest silnym stresowym zdarzeniem życiowym, które uruchamia szereg reakcji, wpływających na myślenie, emocje oraz mechanizmy zachowania osób chorych. Książka prezentuje aktualną wiedzę, teorie i wyniki badań na temat radzenia sobie ze stresem u osób chorych na nowotwory w perspektywie kategorii znaczenia. Treści książki koncentrują się na ustaleniu zależności między czterema czynnikami wchodzącymi w skład procesu radzenia: zasobami osobistymi, oceną choroby, strategiami radzenia oraz przystosowaniem do choroby nowotworowej.

Rok wydania: 2017

Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia

Barbara Mróz W: T. Chirkowska- Smolak, J. Grobelny (red.)

Kompetencje a rola zawodowa – badania pracowników w oparciu o  Model Osobowościowo-Aksjologiczny MOA. W: T. Chirkowska- Smolak, J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia. (s. 209-220). Kraków:  Wydawnictwo Libron.

Rok wydania: 2016

Zastosowanie Jogi

Implementation of Yoga and Ayurveda in life of a contemporary man.

Borysiuk, Z., Rogowska, A., Ruciński, F., red.

Implementation of Yoga and Ayurveda in life of a contemporary man. Warszawa: Wydawnictwo Publisher.

Rok wydania: 2016

Synestezja a sztuka

Synestezja a sztuka

Rogowska A., Kaleńska-Rodzaj J. (red.).

Synestezja a sztuka. Kraków: Wydawnictwo Aureus.

„Książka ma charakter naukowy i odwołuje się do aktualnego stanu wiedzy o synestezji, uwzględniając analizy teoretyczne i empiryczne z zakresu psychologii i jej subdyscyplin (neuropsychologii, neuronauki poznawczej) oraz nauk o sztuce (muzyce, malarstwie, dziełach literackich). To zarazem niezwykły zbiór erudycyjnych esejów o sztuce, które – czy to pisane z perspektywy pierwszo- czy trzecio-osobowej – pomogą czytelnikowi zrozumieć, czym synestezja jest, i jak przebiega proces tworzenia i odbierania sztuki oparty na tym doświadczeniu.”
dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska
Instytut Psychologii UJ

Rok wydania: 2016

20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich

20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich

Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Autorka przedstawia rezultaty drugiego etapu badań poświęconych psychologicznym charakterystykom wybranej grupy aktorów polskich. Bez wątpienia są to rezultaty warte opublikowania,  ponieważ były to badania unikatowe i to nie tylko w skali krajowej. Nie znam drugich takich badań, w których analizie poddano relatywnie liczną grupę aktorów i prześledzono w tej grupie zmiany psychologicznych charakterystyk po upływie 20 lat. (…). W toku prowadzonego wywodu Autorka w umiejętny sposób wykorzystuje dane z wielu wywiadów z aktorami.  Są to ciekawe ilustracje losów i poglądów aktorów polskich, wspierające wątek badawczy i diagnostyczny książki.

Prof. dr hab. Czesław S. Nosal – fragmenty recenzji

Nagroda Teofrasta w VIII edycji magazynu Charaktery: kategoria najpoczytniejsza naukowa książka psychologiczna 2015 r.

Rok wydania: 2015

Architektura a rozwój człowieka. Ujęcie multidyscyplinarne.

Alicja Kalus, Emilia Mazurek, Joanna Szymańska

Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Rok wydania: 2015

Osobowość trenera

Osobowość trenera-wychowawcy w kulturze fizycznej

Kostorz J., Rogowska, A., red.

Osobowość trenera – wychowawcy w kulturze fizycznej. Olimpiada wiedzy i wartości w sporcie. Opole: Studio IMPRESO

Rok wydania: 2015

Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi

Anna Bokszczanin

Zagrożenie występowaniem katastrof jest wciąż duże, a ich negatywne skutki mogą być bardzo poważne zarówno dla pojedynczych osób, jak i całych społeczności. Badania reakcji młodych ludzi, którzy doświadczyli klęski katastrofy, skupiają zainteresowanie teoretyków stresu oraz praktyków zajmujących się psychologiczną interwencją. Monografia poświęcona jest przeglądowi aktualnej wiedzy, teoriom i empirycznym doniesieniem na temat psychicznych i społecznych reakcji młodzieży po doświadczeniach katastrofy ze szczególnym naciskiem na pozytywne następstwa stresu. W książce znajdują się także badania własne autorki przeprowadzone w grupie młodzieży szkolnej, która doświadczyła klęski powodzi w Piechowicach (woj. dolnośląskie) w 2006 roku.

Rok wydania: 2015

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie

Zofia Ratajczak redakcja, Dominika Ochnik

Obecność psychologii w szeroko rozumianej praktyce zarządzania jest powszechnie znana. Sfera aktywności biznesowej nie zawsze jednak pokrywa się z tym, co przyjęliśmy traktować jako zarządzanie. Pojęcie „biznesu” użyte w tytule monografii zbiorowej ma na celu podkreślenie ważności problemów nowych i pokazanie nowych zastosowań psychologii w warunkach gospodarki rynkowej. Obserwujemy bowiem z jednej strony szybki rozwój psychologii jako nauki, powstawanie nowych koncepcji i nowych metod badań, a z drugiej – pojawianie się nowych problemów praktycznych, dotąd nieznanych.

Rok wydania: 2015

Synaesthesia and Individual Differences

Synaesthesia and Individual Differences

Rogowska, A. M.

Synaesthesia and Individual Differences. Cambridge: Cambridge University

Rok wydania: 2015

Promocja zdrowia w środowisku szkolnym

Promocja zdrowia w środowisku szkolnym

Nowak, P. F., Rogowska, M., red.

Promocja zdrowia w środowisku szkolnym. Racibórz: Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu.

Monografia zawiera kilkanaście tekstów poruszających problematykę promocji zdrowia, sposobów kształtowania prozdrowotnych postaw a także zagrożeń zdrowia.

Rok wydania: 2014

Jednostka i religia w relacjach społecznych

Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.)

Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Niniejsza książka powstała z myślą o uhonorowaniu osoby i dorobku akademickiego Księdza Profesora Józefa Króla (1945-2011), wieloletniego wykładowcy na Wydziale Teologicznym oraz w Instytucie Psychologii na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Rok wydania: 2013

Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research

Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research

Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

The main aim of the publication entitled Functioning in the workplace. Quantitative and qualitative psychological research is to present Polish achievements in the research on the functioning of individuals at the workplace to a wider, international audience. The book collects both theoretical and empirical works revolving around the psychology of management and work organization. The possibility to popularize the results of Polish psychological studies all over the world is the more valuable as the papers constitutes a representative sample of research done at the most thriving universities in Poland: Warsaw University, Wrocław University, Wrocław University of Economics, Gdańsk Medical University, Jan Długosz University in Częstochowa, Kraków University of Science and Technology and Masaryk University in the Czech Republic.

Rok wydania: 2012

Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne.

Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne.

Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Książka nie tyko omawia w sposób komplementarny teorie poczucia jakości życia w kontekście wieloaspektowych uwarunkowań, lecz także pokazuje wynikające z nich przesłanie dla zastosowań praktyki społecznej, które można sformułować sloganem: ,,nie ma jakości życia bez wartości”. Autorka w swoim dobrze i czytelnie skonstruowanym modelu badawczym (MOA), punktem odniesienia i beneficjentem swoich badań trafnie uczyniła pracowników wyższego szczebla.
Z recenzji prof. dr. hab. Jana F. Terelaka

Biorąc pod uwagę, że poczucie jakości życia i jego uwarunkowania rzadko były przedmiotem pogłębionych badań psychologicznych kadry menedżerskiej i specjalistycznej, podjęcie takich badań i zaprezentowanie ich wyników uważam za w pełni uzasadnione, poznawczo wartościowe, potrzebne i od dawna oczekiwane. Autorka wykazuje się dużą erudycją, omawiając ze znawstwem typowym dla eksperta skomplikowane uwarunkowania poczucia jakości życia.
Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława A. Witkowskiego

Rok wydania: 2011

Funkcjonowanie systemu rodziny adopcyjnej

Alicja Kalus

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2009

Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia

Oleszkowicz Anna, Zdybek Przemysław (red.)

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław

Rok wydania: 2009

Osobowość wybitnych aktorów polskich

Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Teatr jest niewątpliwie bardzo ważnym ośrodkiem kultury, gdyż w nim koncentrują się wszelkie problemy, konflikty, postawy i sposoby rozumienia świata; jest miejscem, gdzie dotykamy więzi społecznej i aksjologicznego wymiaru ludzkich interakcji. Z tej też perspektywy można dostrzec szczególne znaczenie podjętej w książce Barbary Mróz problematyki psychologicznych uwarunkowań twórczości artystycznej aktora teatralnego oraz jego dojrzałości osobowościowej i społecznej. Autorka zasadnie wskazuje na aktualną potrzebę kontynuacji badań nad wybitnymi aktorami w polskiej psychologii, zapoczątkowaną przez I. Filozofównę (1932) i aspektowo podjętą przez J. Kociubę (1996), problematykę psychologii rozwoju obrazu siebie u aktorów. Wyrażam się z dużym uznaniem dla całości projektu badawczego, w szczególności dla wielkiego osobistego zaangażowania się Autorki w zrealizowanie w taki sposób tego projektu badawczego, by poprzez indywidualny i bezpośredni kontakt z osobami badanymi zapewnić sobie możliwie najpełniejszą rzetelność i wiarygodność wyników z badań psychologicznych. Dlatego też wnioski wyciągnięte z tych badań znajdują pełne uzasadnienie.

Z recenzji Ks. Prof. dr hab. Zenona Uchnasta

Rok wydania: 2008

Psychologiczny wymiar cierpienia

Psychologiczny wymiar cierpienia. Teoria i badania.

Alicja Kalus, Dariusz Krok

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2007

Social Change in Solidarity

Bokszczanin Anna (red.)

Community Psychology Perspectives and Approaches

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2007

Synestezja

Synestezja.

Rogowska, A.

Synestezja. Opole: Wydawnictwo PO.

Rok wydania: 2007

How to Study at the Foreign Languages Teacher Training College

Bokszczanin Anna, Piechurska-Kuciel Ewa, Letowt-Vorbek Anna

A Practical Guide for Students and Teachers
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – Opole

Rok wydania: 2006

Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005

Bronowicka Anna (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2006

Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku

Bokszczanin Anna

Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN – Warszawa

Rok wydania: 2003

W świecie dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej

Alicja Kalus

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2003

Bezdzietność w małżęństwie

Bezdzietność w małżeństwie

Alicja Kalus

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2002