Wydane książki

 
Kompetencje osobowościowe i twórcze - okładka książki

Kompetencje osobowościowe i twórcze

Mróz B., Chudzicka-Czupała A., Kuśpit M.

Kompetencje osobowościowe i twórcze. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele prac poświęconych problematyce twórczości, książka ta stanowi pozycję wyróżniającą się. Otrzymaliśmy w niej sporą dawkę wiedzy o tym, czym są kompetencje osobowościowe i twórcze człowieka pracującego oraz kiedy i w czym mogą mu one być pomocne. Praca warta jest publikacji, gdyż wnosi nowy wkład w rozumienie analizowanych zagadnień.
Prof. dr hab. Augustyn Bańka, Uniwersytet SWPS – z recenzji

Zaprezentowane badania dokumentują podejmowany przez psychologów trud weryfikacji opracowanych już narzędzi pomiaru i trwałe dążenie do ich doskonalenia. Przeprowadzone analizy mają wysoki walor zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny. Stanowią także sygnał dla pracowników, że psychologowie dysponują narzędziami, które mogą pomóc osobom nastawionym na osobistą i zawodową karierę.
Dr hab. Grażyna Mendecka, prof. GWSH – z recenzji

Rok wydania: 2017

Szef X – pracownik Y

Mróz B., Pawłowska A., Nieżurawska J., Wileczek A., Jedlikowska D., Bubiak B. Barbara Mróz, ✓ , Anna Pawłowska Joanna Nieżurwska Anna Wileczek, ✓ , Dorota Jedlikowska Bogumiła Bubiak

Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Monografia wieloautorska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Texter.

Prezentowana monografia, Szef X – pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y, stanowi wspólne przedsięwzięcie psychologów z sześciu polskich ośrodków akademickich (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński). Autorki, zatrudnione w instytutach psychologii, socjologii i na wydziałach zarządzania, podjęły aktualny współcześnie temat relacji międzygeneracyjnych w pracy. Uczyniły to z różnych perspektyw, dzięki czemu niniejsza publikacja jest pełniejsza i opisuje zagadnienie w sposób wszechstronny.

Rok wydania: 2017

Sztuka aktorska okładka książki

Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej

Mróz B., Kociuba J., Osterloff B.

Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Książek poświęconych psychologii aktorów jest niewiele, i to nawet w skali literatury światowej. Z tego względu z dużym uznaniem oceniam tę propozycję edytorską, pomyślaną jako praca zbiorowa z tego interesującego zakresu. Bardzo ciekawa kolekcja oryginalnych wypowiedzi aktorów stanowi doskonałe wsparcie i ilustrację badań psychologicznych. Rekomenduję tę książkę do druku i bardzo pozytywnie oceniam jej zawartość.
Prof. dr hab. Czesław S. Nosal, Uniwersytet SWPS – z recenzji

Z uznaniem należy się odnieść do podjętego przez autorki projektu, analiz, badań i opisu.  Książka jest adresowana do profesjonalistów: psychologów, teatrologów, kulturoznawców, a także do szerszego grona czytelników, szczególnie tych, którzy cenią żywe słowo i kulturę narodową.
Dr hab. Stanisława Tucholska, prof. Akademii Ignatianum w Krakowie – z recenzji

Rok wydania: 2017

Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia

Barbara Mróz W: T. Chirkowska- Smolak, J. Grobelny (red.)

Kompetencje a rola zawodowa – badania pracowników w oparciu o  Model Osobowościowo-Aksjologiczny MOA. W: T. Chirkowska- Smolak, J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia. (s. 209-220). Kraków:  Wydawnictwo Libron.

Rok wydania: 2016

20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich

20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich

Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Autorka przedstawia rezultaty drugiego etapu badań poświęconych psychologicznym charakterystykom wybranej grupy aktorów polskich. Bez wątpienia są to rezultaty warte opublikowania,  ponieważ były to badania unikatowe i to nie tylko w skali krajowej. Nie znam drugich takich badań, w których analizie poddano relatywnie liczną grupę aktorów i prześledzono w tej grupie zmiany psychologicznych charakterystyk po upływie 20 lat. (…). W toku prowadzonego wywodu Autorka w umiejętny sposób wykorzystuje dane z wielu wywiadów z aktorami.  Są to ciekawe ilustracje losów i poglądów aktorów polskich, wspierające wątek badawczy i diagnostyczny książki.

Prof. dr hab. Czesław S. Nosal – fragmenty recenzji

Nagroda Teofrasta w VIII edycji magazynu Charaktery: kategoria najpoczytniejsza naukowa książka psychologiczna 2015 r.

Rok wydania: 2015

Postresowy wzrost i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży po doświadczeniach klęski powodzi

Anna Bokszczanin

Zagrożenie występowaniem katastrof jest wciąż duże, a ich negatywne skutki mogą być bardzo poważne zarówno dla pojedynczych osób, jak i całych społeczności. Badania reakcji młodych ludzi, którzy doświadczyli klęski katastrofy, skupiają zainteresowanie teoretyków stresu oraz praktyków zajmujących się psychologiczną interwencją. Monografia poświęcona jest przeglądowi aktualnej wiedzy, teoriom i empirycznym doniesieniem na temat psychicznych i społecznych reakcji młodzieży po doświadczeniach katastrofy ze szczególnym naciskiem na pozytywne następstwa stresu. W książce znajdują się także badania własne autorki przeprowadzone w grupie młodzieży szkolnej, która doświadczyła klęski powodzi w Piechowicach (woj. dolnośląskie) w 2006 roku.

Rok wydania: 2015

Jednostka i religia w relacjach społecznych

Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.)

Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego

Niniejsza książka powstała z myślą o uhonorowaniu osoby i dorobku akademickiego Księdza Profesora Józefa Króla (1945-2011), wieloletniego wykładowcy na Wydziale Teologicznym oraz w Instytucie Psychologii na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Rok wydania: 2013

Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research

Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research

Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

The main aim of the publication entitled Functioning in the workplace. Quantitative and qualitative psychological research is to present Polish achievements in the research on the functioning of individuals at the workplace to a wider, international audience. The book collects both theoretical and empirical works revolving around the psychology of management and work organization. The possibility to popularize the results of Polish psychological studies all over the world is the more valuable as the papers constitutes a representative sample of research done at the most thriving universities in Poland: Warsaw University, Wrocław University, Wrocław University of Economics, Gdańsk Medical University, Jan Długosz University in Częstochowa, Kraków University of Science and Technology and Masaryk University in the Czech Republic.

Rok wydania: 2012

Strategie promocji zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi

Agnieszka Gawor i Łukasz Borecki (red.)

Top Media House Opole

Rok wydania: 2012

Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne.

Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne.

Barbara Mróz

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Książka nie tyko omawia w sposób komplementarny teorie poczucia jakości życia w kontekście wieloaspektowych uwarunkowań, lecz także pokazuje wynikające z nich przesłanie dla zastosowań praktyki społecznej, które można sformułować sloganem: ,,nie ma jakości życia bez wartości”. Autorka w swoim dobrze i czytelnie skonstruowanym modelu badawczym (MOA), punktem odniesienia i beneficjentem swoich badań trafnie uczyniła pracowników wyższego szczebla.
Z recenzji prof. dr. hab. Jana F. Terelaka

Biorąc pod uwagę, że poczucie jakości życia i jego uwarunkowania rzadko były przedmiotem pogłębionych badań psychologicznych kadry menedżerskiej i specjalistycznej, podjęcie takich badań i zaprezentowanie ich wyników uważam za w pełni uzasadnione, poznawczo wartościowe, potrzebne i od dawna oczekiwane. Autorka wykazuje się dużą erudycją, omawiając ze znawstwem typowym dla eksperta skomplikowane uwarunkowania poczucia jakości życia.
Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława A. Witkowskiego

Rok wydania: 2011

Body-Images Sozio-kulturelle Aspekte des Körpers

Manfred Blohm, Alicja Głębocka, Christine Heil (red.)

Wydawca: Flensburg University Press

Rok wydania: 2009

Nieśmiałość a wspierające i trudne relacje z ludźmi

Irena Dzwonkowska

Książka dotyczy nieśmiałości jako cechy odróżnianej od onieśmielenia jako stanu i omawia funkcjonowanie osób nieśmiałych w różnych dziedzinach i w różnych okresach ich życia. Przedstawione w tej pracy teorie i szeroki przegląd najnowszych badań światowych odnoszą się do licznej populacji ludzi, nieśmiałość dyspozycyjna nie jest bowiem rzadkością, a wręcz przeciwnie, jest szeroko rozpowszechniona w społeczeństwie. Ważna zatem ze społecznego punktu widzenia i ważna dla psychologów staje się wiedza o przyczynach i konsekwencjach nieśmiałości, o jej rozwoju i zmianach. Istotne staje się poznanie mechanizmów prowadzących do dysfunkcji u nieśmiałych w różnych obszarach ich życia, a także mechanizmów prowadzących do poprawy ich funkcjonowania i radzenia sobie z nieśmiałością.

Oficyna Wydawnicza “Impuls” Kraków

Rok wydania: 2009

Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi

Alicja Głębocka

Książka Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi stanowi ważną pozycję naświetlającą znaczenie czynników kulturowych, społecznych i biologicznych w kształtowaniu obrazu ciała. Jest ważną pozycją źródłową zarówno dzięki obszernemu przedstawieniu literatury światowej i polskiej, jak też dzięki prezentacji opracowanych przez Autorkę i jej zespół metod do badania stopnia i znaczenia zadowolenia z wizerunku swego ciała.

Oficyna Wydawnicza “Impuls” Kraków

Rok wydania: 2009

Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia

Oleszkowicz Anna, Zdybek Przemysław (red.)

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław

Rok wydania: 2009

Samoocena i jej pomiar

Irena Dzwonkowska, Kinga Lachowicz-Tabaczek, Mariola Łaguna

Polska adaptacja skali SES M.Rosenberga wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych

Rok wydania: 2009

Jakość życia współczesnego człowieka

Gawor Agnieszka, Głębocka Alicja (red.)

Wybrane problemy
Oficyna Wydawnicza “Impuls” Kraków

Rok wydania: 2008

Quality of Life

Głębocka Alicja, Gawor Agnieszka (red.)

Different Perspectives
Oficyna Wydawnicza “Impuls” Kraków

Rok wydania: 2008

Social Change in Solidarity

Bokszczanin Anna (red.)

Community Psychology Perspectives and Approaches

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2007

27th Stress and Anxiety Research Society Conference Proceedings

Roussi Pagona, Vassilaki Eleni, Kaniasty Krzysztof, Barker Jamie D.

http://www.star-society.org/

Rok wydania: 2006

Anxiety, Stress & Coping

Kaniasty Krzysztof

http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1061-5806&linktype=rates

Rok wydania: 2006

How to Study at the Foreign Languages Teacher Training College

Bokszczanin Anna, Piechurska-Kuciel Ewa, Letowt-Vorbek Anna

A Practical Guide for Students and Teachers
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych – Opole

Rok wydania: 2006

Wyzwania i zagrożenia demokracji w Polsce w obliczu wyborów 2005

Bronowicka Anna (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2006

Wizerunek ciała. Portret Polek

Alicja Głębocka, Jarosław Kulbat (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego

Rok wydania: 2005

Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna?

Kaniasty Krzysztof

Psychospołeczne konsekwencje polskiej powodzi 1997 roku
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne – Gdańsk

Rok wydania: 2003

Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku

Bokszczanin Anna

Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN – Warszawa

Rok wydania: 2003