Sekretariat 77 4527370

psychologia@uni.opole.pl

Kategoria naukowa A

Praktyki studenckie

Instrukcja organizacji praktyki obowiązkowej

 1. Każdy student kończący III rok studiów na kierunku Psychologia zobowiązany jest do odbycia obowiązkowych praktyk w wymiarze 150 godzin.
 2. W celu usprawnienia procesu składania skierowań przez studentów na praktyki zawodowe/wakacyjne na UO uruchomiony został moduł Podań – Praktyki zawodowe w systemie USOSweb. Należy wgrać do systemu USOSweb skierowanie wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem praktyk. Nie trzeba przychodzić do BDiSS czy wysyłać pocztą dokumentów.
 3. Praktyki studenckie realizowane mogą być w jednej placówce w wymiarze 150 godzin
  (5 tygodni) o charakterze zgodnym z wybraną przez siebie specjalnością lub w dwóch jednostkach w proporcjach 90 godzin (3 tygodnie) + 60 godzin (2 tygodnie): jednej zgodnej
  z wybraną przez studenta specjalnością i w drugiej placówce o charakterze zgodnej
  z zainteresowaniami studenta. Na wniosek studenta, za zgodą Koordynatora praktyk, czas realizacji praktyki ujęty w Umowie w sprawie organizacji praktyki może zostać wydłużony
  i dostosowany do bieżących potrzeb i systemu pracy placówki.

  • Lista przykładowych placówek w których studenci kierunku Psychologia mogą odbywać praktykę dostępna jest na stronie Instytutu Psychologii w zakładce Praktyki Studenckie (http://www.psychologia.uni.opole.pl/praktyki/).
  • Dyrektor placówki wyznacza Opiekuna praktyki którym musi być pracownik posiadający co najmniej dyplom mgr z dyscypliny psychologia, a w zakresie obowiązków winien mieć zakres czynności odpowiadający uprawnieniom zawodowym psychologa. Opiekun praktyki ustala ze studentem szczegółowy program praktyki i wykonywanych zadań. Każdorazowo po zajęciach psycholog – Opiekun omawia ze studentem przebieg
   i wyniki jego pracy, odpowiada na pytania i wyjaśnia, w miarę możliwości, powstałe wątpliwości. Zakres działań i obowiązków Opiekuna praktyki nieopisany w Instrukcji realizowany jest w oparciu o zasady i instrukcje wewnętrzne obowiązujące w miejscu odbywania praktyki.
 4. Studenci kierunku Psychologia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, mogą odbywać praktyki od VII do X semestru zajęć, tj. po ukończeniu III roku studiów w okresie wakacyjnym, na IV i V roku studiów w trakcie roku akademickiego, pod warunkiem że nie kolidują z zajęciami dydaktycznymi, oraz w okresie wakacyjnym między IV a V rokiem studiów.
 5. Praktyka może być realizowana w systemie hybrydowym, tj. mieszanym wykorzystującym formy pracy stacjonarnej i zdalnej z użyciem narzędzi komunikacji na odległość. Decyzję
  o trybie realizacji praktyk podejmuje Opiekun praktyki, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo studenta oraz regulamin i procedury instytucji w której praktyki są realizowane.
 6. W czasie realizowanej praktyki student podlega nadzorowi Opiekuna praktyki. W miarę możliwości, z poszanowaniem zasad organizacji pracy w miejscu realizacji praktyki, zasad dot. ochrony danych osobowych i zasad etyki zawodu psychologa, student powinien uczestniczyć we wszystkich zadaniach realizowanych przez Opiekuna praktyki.
 7. Student ma obowiązek i odpowiada za:
  • osiągnięcie określonych dla praktyki efektów uczenia się,
  • godne reprezentowanie Uczelni,
  • bezwzględne przestrzeganie przyjętego w placówce przyjmującej studenta w celu realizacji praktyki, trybu i porządku pracy oraz przepisów o dyscyplinie pracy,
  • posiadanie odpowiednich ubezpieczeń, zaświadczeń i innych dokumentów wymaganych przez placówkę przyjmującą studenta (ewentualne koszty wymienionych ubezpieczeń
   i dokumentów pokrywa student),
  • terminowe przedłożenie odpowiedniej, pełnej dokumentacji z realizacji praktyki,
  • ponoszenie odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe z winy studenta
   w miejscu odbywania praktyki.
 8. Po odbyciu praktyk w wymiarze 150 godzin student jest zobowiązany (do końca X semestru lub do 21 dni przed terminem obrony pracy magisterskiej) do dostarczenia Koordynatorowi praktyk Opinii o przebiegu praktyki obowiązkowej, Karty przebiegu praktyki oraz Sprawozdania z odbytych praktyk, zgodnie z instrukcją dotyczącą obiegu dokumentów
  z praktyk. Jeśli student odbywa praktyki w więcej niż jednej placówce, zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów otrzymany w każdej z placówek, również w przypadku, jeśli Opiekunem praktyk jest ta sama osoba lub jeśli praktyki odbywają się w jednej placówce składającej się z różnych oddziałów i Opiekunami praktyk są różne osoby.

  • Jeśli praktyki realizowane są w systemie hybrydowym, tj. mieszanym, należy to zaznaczyć w Karcie przebiegu praktyki (kolumna “uwagi”), rozszerzając opis realizowanych lub obserwowanych czynności/zadań o komentarz (“zrealizowane
   w trybie stacjonarnym”/”zrealizowane w trybie zdalnym”).
  • Skompletowaną dokumentację w celu weryfikacji, jako podstawę zaliczenia praktyk studenckich, należy załączyć na platformie Moodle w formacie .pdf (kurs “Praktyki studenckie 2020/2021”), gdzie dokumentacja ta jest przechowywana i archiwizowana. Oryginały dokumentów pozostają w dyspozycji studenta. Dokumentację można również konsultować mailowo z Koordynatorem praktyk (wiktoria.kubiec@uni.opole.pl).
 9. Opinia wystawiona przez Opiekuna praktyk zawiera ocenę, która ma pokazać zaangażowanie studenta, stopień w jaki sprostał on wymogom stawianym przed nim w procesie odbywania praktyk oraz osiągnięte efekty uczenia się.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją organizacji praktyki obowiązkowej zastosowanie ma Regulamin organizacji praktyk w Uniwersytecie Opolskim (na mocy Zarządzenia nr 15/2021 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r.).
 11. W trakcie realizacji praktyk należy uwzględnić przepisy o ochronie danych  osobowych, w tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dokumenty do pobrania:

Specjalizacja kliniczna

Specjalizacja społeczna

Specjalizacja ogólna

Praktykami studenckimi zajmuje się dr Tomasz Wirga