Jakość kształcenia

Zasady tworzenia i monitorowania jakości kształcenia w Instytucie Psychologii działają w oparciu o dokumenty Uczelnianego i Wydziałowego Systemu Doskonalenia jakości kształcenia. Jakość kształcenia na Uniwersytecie Opolskim: http://www.uni.opole.pl/page/958/jakosc-ksztalcenia-aktualnosci


 

W wykonywanej obecnie w Instytucie Psychologii pracy nad doskonaleniem systemu oceny jakości kształcenia akcent kładziemy na monitorowanie jakości instytutowego programu nauczania. Zgodnie z wytycznymi ogólnokrajowymi, za newralgiczny aspekt tego programu uznajemy bowiem mierzalne efekty kształcenia, ujmowane i w perspektywie doraźnej (np.: oceny akademickie uzyskiwane przez studentów; ewaluacje pracy poszczególnych pracowników Instytutu), i w perspektywie przyszłościowej (np.: informacja na temat losów zawodowych absolwentów Instytutu).

Dążąc do wykorzystania informacji zawartej w ocenach wystawianych studentom, na zebraniach pracowników Instytutu poddajemy dyskusji między innymi kryteria stosowane przy wystawianiu tych ocen. Sprawdzamy, czy nie pojawiają się przypadki wyraźnie nieoptymalnego ustawienia owych kryteriów: albo przekraczających możliwości znaczącej części grupy, albo niedoceniających możliwości grupy i niepozwalających zaprezentować się studentom najlepszym (którzy – przy optymalnie ustawionym kryterium – mogliby stać się tzw. modelami: atrakcyjnymi wzorami funkcjonowania dla swych kolegów).

W odniesieniu do ewaluacji pracownika, różnymi metodami dążymy do wypracowania czegoś, co można by nazwać „kulturą akademickiej ewaluacji”. Osoba „zanurzona” w takiej kulturze za naturalny element swojego zawodowego funkcjonowania uznaje fakt, że oceniają ją nie tylko jej przełożeni, ale też studenci. Ponieważ zaś najistotniejszą funkcją niekontrolnie pojmowanego systemu oceniania jest dostarczanie ocenianemu możliwie bogatej, konstruktywnej informacji zwrotnej (na temat jego aktywności), ten właśnie element poddajemy szczególnie intensywnej refleksji. Dokonuje się ona nie tylko w rozmowach między osobami odpowiedzialnymi za doskonalenie systemu oceniania jakości kształcenia, lecz również w codziennych rozmowach między pracownikami. Dążymy w nich do uświadamiania sobie, na czym polega konstruktywna natura informacji zwrotnej (w tym – informacji, jaką otrzymujemy od studentów, traktowanych jako pełnoprawni partnerzy podejmowanego dialogu). Uzyskujemy w ten sposób coraz bogatszą informację o tym: (1) Czego studenci od nas oczekują? (2) Do podejmowania jakich zadań czują się przygotowani dotychczasową edukacją? (3) W jakich zakresach musimy nad ich gotowością pracować? Itp.

Za ogromnie ważne, gdyż związane z samą istotą realizowanego modelu kształcenia (jego koncentracją nie na założonych z góry, statycznych standardach programowych, lecz na efektach realizacji programu, zdolnych optymalizować standardy bieżące), uważamy systematyczne pozyskiwanie informacji o losach zawodowych naszych absolwentów.

Wstępną wiedzę w tym zakresie (jednak tylko do pewnego stopnia zdolną prognozować przyszłe losy absolwenta) daje informacja na temat funkcjonowania studenta podczas obligatoryjnych praktyk (pozyskiwana i od pracodawcy, i od studenta). W świetle wyników, jakie dotychczas otrzymaliśmy (przeszło 99% ocen bardzo dobrych udzielonych przez pracodawców naszym studentom), można sądzić, iż absolwenci Instytutu Psychologii mają obecnie bardzo dobre przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.

Szczególnie istotnym elementem oceny efektywności realizowanego programu nauczania jest jednak informacja o tym, co się dzieje już po ukończeniu studiów. W tym zakresie, poza informacją dostępną w Akademickim Centrum Karier, Instytut Psychologii dysponuje też alternatywnymi źródłami systematycznej informacji.

Jednym z nich są te osoby stowarzyszone w Polskim Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Psychologii, które pozostają w trwałych kontaktach z Instytutem. Innym źródłem mogą być odpowiednio ukierunkowane prace badawcze realizowane w Instytucie (w tym – prace magisterskie; magistrant ma bowiem szansę dotrzeć do sporej liczby niewiele od siebie starszych absolwentów Instytutu).

Duży ładunek informacyjny niosą prace mające na celu identyfikację tych charakterystyk absolwenta kierunku „Psychologia”, które wyraźnie zwiększają bądź zmniejszają szansę jego zatrudnienia w rozmaitych segmentach rynku pracy. Dokładne rozpoznanie tych właściwości mogłoby pozwolić na dokonanie odpowiednich modyfikacji programu nauczania. Mogłoby też, np., okazać się, że kolejne kohorty absolwentów adaptują się do wymagań rynkowych dzięki odmiennym zestawom charakterystyk (specyficznym dla danej kohorty). A gdyby tak było, program nauczania powinien wykazywać się zdolnością do uwzględniania w nim owych specyficznych dostosowań.

Specyfika merytoryczna naukowych badań psychologicznych pozwala rozwijać w Instytucie także inne tematy badawcze bezpośrednio wspierające proces oceniania efektywności programu nauczania. Np.: (1) Badania nad jakością życia absolwentów Instytutu; (2) Badania prospektywne nad procesami konstruktywnego myślenia studenta na temat własnej zawodowej przyszłości i aktywnego jej projektowania; (3) Badania retrospektywne nad spostrzeganiem przez absolwentów psychologii nie tylko stopnia użyteczności odbytych studiów, ale też przyczyn spostrzeganej ich użyteczności bądź nieużyteczności.

Rada Programowa

Rada Programowa Instytutu dokonuje raz w roku:

 • analizy kadry naukowo – dydaktycznej,
 • przeglądu i oceny planów studiów i programów nauczania oraz analizy efektów kształcenia,
 • omówienia wyników ankietyzacji studentów i kadry naukowo – dydaktycznej,
 • omówienia wyników hospitacji zajęć,
 • przeglądu treści umieszczanych na stronie internetowej Instytutu w zakresie systemu zapewnienia jakości kształcenia,
 • analizy zmian w zakresie efektów kształcenia na prowadzonych kierunkach.

Skład Rady Programowej Instytutu Psychologii (lata 2016-2020):
Skład Rady Programowej powołany przez Dyrektora Instytutu od 1 X 2016 r. na okres kadencji władz składa się z następujących osób:

 1. dr hab. (prof. UO) Barbara Dolińska – Dyrektor IP
 2. dr Małgorzata Przepióra-Kapusta – zastępca dyrektora ds. dydaktyki i studentów
 3. dr Radosław Walczak – nauczyciel akademicki
 4. dr Katarzyna Skałacka – nauczyciel akademicki
 5. dr Barbara Zmaczyńska – nauczyciel akademicki
 6. Paweł Kwasik – przedstawiciel studentów wskazany przez Samorząd Studencki IP

Lista tutorów:

 • 2016-2021 dr Tomasz Wirga
 • 2016-2017 dr Urszula Jernajczyk
 • 2017-2021 dr Przemysław Zdybek
 • 2016-2017 mgr Ewa Kiełek-Rataj (studia stacjonarne)
 • 2017-2018 dr Zofia Kardasz

Praktyki studenckie

Każdy student kończący III rok psychologii zobowiązany jest do podjęcia praktyk w wymiarze 150 godzin (od VII do IX semestru). Praktyki student może odbywać w jednej jednostce (150 godzin) o charakterze zgodnym z wybraną przez siebie specjalnością lub dwóch-trzech jednostkach (po 50-75 godzin): jednej zgodnej z wybraną przez studenta specjalnością i w drugiej placówce o charakterze zgodnej z zainteresowaniami studenta. Po przeprowadzonych praktykach student jest zobowiązany (pod koniec X semestru) do dostarczenia koordynatorowi ds. praktyk opinii opiekuna odbytych praktyk oraz sprawozdania z odbytych praktyk wypełnione przez studenta. Opinia wystawiona przez opiekuna praktyk w miejscu ich odbywania zawiera ocenę, która ma pokazać zaangażowanie studenta oraz stopień w jaki sprostał on wymogom stawianym przed nim w procesie odbywania praktyk. Praktyki studenta mogą zostać zaliczone m.in na podstawie umowy o pracę, wolontariat, czy staż.

Opiekun praktyk: dr Tomasz Wirga

Praktyki – informacje i dokumenty: http://psychologia.uni.opole.pl/praktyki/

Strategia rozwoju Instytutu Psychologii jest ściśle powiązana z kierunkami rozwoju i zmian w obrębie dziedziny, jakie możemy obserwować w Polsce i na świecie. Strategia ta uwzględnia również trendy rozwojowe województwa opolskiego. Kierunki rozwoju, które zostały wyznaczone i zaakceptowane, wynikają ze światowych, europejskich i polskich uwarunkowań rozwoju cywilizacyjnego, łącząc cele unijne z preferencjami krajowymi. Strategia Instytutu jest ściśle powiązana ze strategią rozwoju całego Uniwersytetu Opolskiego : http://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/StrategiaUO/Strategia-rozwoju-UO-2015-2020.pdf

Psychologia, podobnie jak inne kierunki na Wydziale Nauk Społecznych, zorientowana jest na:

 • kształcenie zgodne z zasadami wolności nauczania, wolności inicjowania, jak również działanie na rzecz społeczności lokalnych, regionalnych i międzynarodowych. Budowanie wspólnoty pracowników i studentów w służbie społeczeństwu, w poszanowaniu najwyższych standardów moralnych.
 • rozwój naukowy, promowanie kadr naukowych, przekładające się na publikacje
  i badania. Organizację dodatkowych form kształcenia, w tym studiów podyplomowych. Świadczenie usług badawczych i dydaktycznych.
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi i instytucjami naukowymi. Wymianę międzynarodową naukowców i studentów. Uczestniczenie
  w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.
 • działanie w poczuciu odpowiedzialności za umacnianie zasad demokracji
  i poszanowania praw człowieka. Przygotowanie absolwentów do pełnienia zawodu psychologa, będącego zawodem zaufania publicznego i wypełnianie Misji Uniwersytetu Opolskiego poprzez realizowanie zadania w sposób określony
  w ustawie i statucie.

 

Zgodnie ze standardami kształcenia na pięcioletnich studiach psychologicznych wyróżnia się cztery podstawowe wymiary przestrzeni kształcenia: teoretyczny, metodologiczny, aplikacyjny i etyczny.

 • Podstawowym celem studiów psychologicznych jest umożliwienie studentom zdobycia gruntowej wiedzy teoretycznej, obejmującej podstawowe działy psychologii i wybranych przez siebie zajęć kierunkowych w ramach specjalności zawodowej – psychologii społecznej lub psychologii klinicznej, służące pogłębieniu wiedzy w wybranym obszarze psychologii.
 • Konieczne jest również przyjęcie przez absolwenta psychologii założenia, iż studiowanie względnie nowej i dynamicznie rozwijającej się gałęzi wiedzy obliguje do ciągłego kształcenia, także po skończeniu studiów, co oznacza, praktycznie rzecz biorąc, iż ów proces powinien trwać do końca aktywności zawodowej.
 • Wiedza teoretyczna łączona jest z praktycznym przygotowaniem studenta do realizowania zadań zawodowych w wybranym obszarze działalności psychologicznej. Wykorzystywanie wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce psychologicznej. Umiejętność planowania i przeprowadzania badań empirycznych, konstruowania diagnostycznych narzędzi psychologicznych oraz analizowania wyników badań w diagnozie psychologicznej, poradnictwie psychologicznym oraz rozwiązywaniu problemów życia społecznego.
 • Umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik.
 • Istotnym elementem kształcenia na kierunku psychologia jest wymiar etyczny. Kształtowanie wrażliwości, tolerancji, empatii, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności warunkuje charakter profesji psychologa pracującego z ludźmi, którzy obdarzyli go zaufaniem (dotyczy to zarówno tych absolwentów, którzy wybrali specjalność kliniczną jak i społeczną).
 • Przygotowanie studentów do radzenia sobie na rynku pracy.

Zespół ds. jakości kształcenia powołany przez Dyrektora Instytutu od 1 X 2016 r. na okres kadencji władz składa się z następujących osób:

 1. dr Małgorzata Przepióra-Kapusta – zastępca dyrektora ds. dydaktyki i studentów
 2. dr Magdalena Nawrat – nauczyciel akademicki
 3. dr Jan Pietraszko – nauczyciel akademicki

Ogólna procedura doskonalenia jakości kształcenia – oznaczenie procedur Pobierz SDJK-O-U1
Procedura tworzenia, modyfikowania kierunków studiów i specjalności Pobierz SDJK-O-U2
Procedura tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w UO Pobierz SDJK-O-U3
Procedura tworzenia studiów podyplomowych i kursów Pobierz SDJK-O-U4
Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia oraz oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych – Procedura zawieszona na czas prac nad zmianą KRK na PRK   Pobierz SDJK -O-U5
Procedura oceny wewnętrznego systemu doskonalenia jakości kształcenia Pobierz SDJK-O-U6
Procedura monitorowania karier zawodowych absolwentów Pobierz SDJK-O-U7
Procedura oceny nauczyciela akademickiego dokonana przez studenta Pobierz SDJK-O-U8
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez nauczyciela akademickiego Pobierz SDJK-O-U9
Procedura procesu dyplomowania Pobierz SDJK-O-U10
Procedura odbywania i dokumentowania praktyk studenckich Pobierz SDJK-O-U11
Procedura hospitacji zajęć Pobierz SDJK-O-U12
Procedura oceny jakości kształcenia dokonana przez absolwentów Uniwersytetu Opolskiego Pobierz SDJK-O-U13
Procedura określania i zaliczania różnic programowych Pobierz SDJK-O-U14
Procedura uznawalności w Uniwersytecie Opolskim efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną Pobierz SDJK-O-U15